Przez cały rok przyjmujemy zapisy do Ogniska Muzycznego. Informacje o dostępnych miejscach można uzyskać dzwoniąc pod nr 606 511 360.

Można również zgłosić kandydata drogą elektroniczną za pomocą załączonego formularza.– decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje opłata wpisowa 50 zł., która należy przelać na konto szkoły. Z osobami zgłoszonymi będziemy kontaktować się telefonicznie.

Szkoła Muzyczna im. Jana z Lublina jest przede wszystkim szkołą umuzykalniającą.  Do Szkoły Muzycznej I st. oraz Ogniska Muzycznego przyjmowani są dzieci, młodzież oraz dorośli. Cykl kształcenia dzieci trwa 6 lat, młodzieży i dorosłych – 4 lata. Absolwenci mogą kontynuować naukę w Studium Muzycznym.

Regulamin Szkoły Muzycznej im. Jana z Lublina

1. Organizacja roku dotycząca dni wolnych od nauki prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych.

2. Rodzic powinien zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne oraz motywować i dopilnować systematycznego przygotowania ucznia do zajęć szkolnych.

3. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia Szkoły o zmianach teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.

4. Szkoła Muzyczna im. Jana z Lublina jest szkołą niepubliczną. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest uiszczanie opłat za nauczanie.

5. Czesne ustalane jest na początku roku szkolnego i może być realizowane w całości, lub dziesięciu ratach, które należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca roku szkolnego.

6. Nieobecności ucznia należy zgłosić do nauczyciela przedmiotu lub dyrektora.

7. Przyjęcie do Szkoły odbywa się na cały okres edukacji określony cyklem kształcenia.

8. Naukę można przerwać na dowolnym etapie, z chwilą rozpoczęcia nowego miesiąca, pod warunkiem zachowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnację należy złożyć na piśmie u Dyrektora Szkoły lub przesłać drogą elektroniczną.

9. Opłata wpisowa jest pobierana jednorazowo dla całego okresu nauki w Szkole.

10. Zajęcia, które nie odbyły się z winy nauczyciela muszą zostać odrobione w uzgodnionym z uczniem terminie.

11. Za zajęcia, które nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia nie jest zwracana opłata.Proszę o przyjęcie mnie/mojego dziecka do:


Szkoły Muzycznej I-go Stopnia im. Jana z Lublina w Kraśniku.
Ogniska Muzycznego przy Szkole Muzycznej I-go Stopnia im. Jana z Lublina w Kraśniku.
Studium Muzycznego przy Szkole Muzycznej I-go Stopnia im. Jana z Lublina w Kraśniku.

Wybieram klasę:


FORTEPIAN
KEYBOARD
SKRZYPCE
GITARA
PERKUSJA
ORGANY
ŚPIEW